Paszport do eksportu. Unijne dotacje na eksport. Klucz do eksportu.

paszport do eksportu

Paszport do eksportu znacznie ułatwił i poszerzył działania eksportowe polskich firm

W latach 2007-2013 jednym z głównych działań, na które były przeznaczone fundusze europejskie, było wparcia na eksport, a  konkretnie na rozpoczęcie działalności eksportowej przez mikro, małe i średnie firmy, czyli przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Paszport do eksportu był realizowany w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu. Było to jedno z działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, czyli PO IG 2007-2103. Szeroki zakres możliwych wydatków, które mogły liczyć na dofinansowanie, powodowało, że firma miała możliwość elastycznego dopasowania planu zdobycia klientów na rynkach zagranicznych, pod swoje potrzeby i oczekiwania. Otrzymane dotacje pochodzące z budżetu programu w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, mogły być przeznaczone w tym okresie na różne przedsięwzięcia mające na celu rozpoczęcie eksportu. Natomiast wdrażanie eksportu miało odbywać się według opracowanego wcześniej Planu Rozwoju Eksportu. Miał on zawierać działania, stanowiące wydatki kwalifikowane projektu.

Czytaj dalej  

Konsorcjum eksportowe – wspólnie można więcej

Konsorcjum eksportowe

Konsorcjum eksportowe to droga dla wielu firm MŚP do wdrożenia eksportu

Eksport jest jednym z  etapów rozwoju działalności gospodarczej. Po ugruntowaniu się pozycji przedsiębiorstwa na rynku dotychczasowym tj. lokalnym, regionalnym czy krajowym, ważnym kolejnym krokiem jest rozpoczęcie eksportu. Sukces we wdrożeniu sprzedaży na rynki zagraniczne, daje firmie wiele korzyści, nowy impuls do działania i rozwoju.

Jednak dla wielu firm z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wymagania związane z rozpoczęciem działalności eksportowej są zbyt duże, aby mogły im sprostać samodzielnie.

Aby urzeczywistnić plany eksportu przez firmy, które nie są w stanie uczynić tego samodzielnie, to mogą one zrzeszać się w konsorcja eksportowe.

Konsorcjum eksportowe jest to wypracowane porozumienie w zakresie współdziałania przedsiębiorstw w celu zwiększenia swoich możliwości w  zakresie eksportu i umożliwienia zrealizowania tych planów. W modelowym przypadku Czytaj dalej