RPO WP 2014-2020 wesprze eksport firm z Podkarpacia

RPO WP 2014-2020 wesprze eksport firm z Podkarpacia

Eksport na wyciągnięcie ręki dzięki RPO WŚ 2014-2020

Eksport stanowi jedną z form mogących wspomóc rozwój przedsiębiorstwa. Gdy firma zaznaczyła już swoją obecność na rynku regionalnym i krajowym poszukuje zagranicznych rynków zbytu dla swoich towarów i usług, aby tym samym równolegle zdywersyfikować źródła swoich przychodów. Ponadto eksport ma również wiele innych korzyści, które mogą wpłynąć na przedsiębiorstwo i jego sytuację ekonomiczną oraz wizerunkową.

Analizując dane dotyczące eksportu regionu Podkarpacia można stwierdzić, że Województwo Podkarpackie zwiększa swój udział w eksporcie w skali Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem krajowym  eksport Podkarpacia nie plasuje się zbyt wysoko pod względem jego wartości. Otóż Województwo Podkarpackie miało w latach 20O8-2010 miejsce 11. pod względem wartości eksportu w Polsce. Jest to zatem wynik poniżej średniej krajowej. W latach 2010-2011 wzrosła wartość eksportu Podkarpacia z 3304 mln euro do 4006,1 mln euro, co dało wzrost o 21,3% i 10 pozycję w skali kraju.

Najwięcej podkarpackie firmy eksportowały w 2010 i 2011 roku do Niemiec (ponad 28% wartości eksportu). na kolejnych miejscach były to: Stany Zjednoczone Ameryki oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W stopniowym wzroście wartości eksportu miała zapewne realizacja RPO WP w latach 2007-2013. W tamtym czasie Regionalny Program Operacyjny także wspierał przedsiębiorców z Podkarpacia w działaniach na rynkach międzynarodowych. Dotację można było otrzymać na szeroki wachlarz działań.

W najbliższych latach tj. 2014 – 2020 eksport podkarpackich firm będzie wspierany przez Regionalny Program

Podkarpackie firmy będą mogły rozwijać swój eksport

Podkarpackie firmy będą mogły rozwijać swój eksport

Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, w skrócie RPO WP 2014-2020.  Zadanie związane z internacjonalizacją, czyli umiędzynarodawianiem działalności przedsiębiorstwa, opisuje oś priorytetowa I.  Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w priorytecie inwestycyjnym 3.2.

Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia w ramach RPO WP 2014-2020, ma za zadanie wspomóc podkarpackie firmy w wprowadzeniu i rozwoju eksportu na rynki zagraniczne. Internacjonalizacja pozwala uzyskać dostęp do nowych rynków zbytu, co ma odzwierciedlenie we wzroście poziomu produkcji i zatrudnienia. Firma dywersyfikuje źródła swoich przychodów i umacnia swoją rynkową pozycję.

Do działań, które będą być może finansowane przez RPO WP 2014-2020, biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, można zaliczyć:

  • Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
  • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
  • Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
  • Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych,
  • Działania promocyjne i informacyjne.

Z wykorzystaniem powyższych działań można opracować dobry plan, którego realizacja przyniesie sprzedaż na rynki zagraniczne.

Zainicjowanie i rozwój eksportu będzie oparty na solidnych fundamentach, bo wdrożone działania umożliwią takie istotne rzeczy, jak:

  1. Wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych i nawiązywanie współpracy.
  2. Promocja firmy i jej marki na wybranych tynkach zagranicznych dzięki misjom i targom.
  3. Opracowanie strategii w zakresie finansowania i marketingu.

RPO WP 2014-2020 szansą dla Podkarpacia

Inicjatywy dotyczące eksportu wpłyną na pewno na bardziej dynamiczny rozwój regionu Podkarpacia i uczyni go zdecydowanie bardziej konkurencyjnym nie tylko w skali kraju, ale i krajów europejskich. Będzie to jeden z działań na rzecz przyspieszenia rozwoju regionu Podkarpacia, które na dzień dzisiejszy należy zaliczyć do jednego ze słabiej rozwiniętych gospodarczo w skali Unii Europejskiej. Warto wykorzystać swoją szansę na wdrożenie eksportu i skorzystać ze wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020! Informacje o pierwszych naborach powinny się pojawić w przeciągu kilkunastu miesięcy.