RPO WŚ 2014-2020 ułatwi eksport firmom ze Świętokrzyskiego

RPO WŚ 2014-2020 ułatwi eksport firmom ze Świętokrzyskiego

RPO WŚ 2014-2020 wpłynie pozytywnie na eksport regionu

Rozpatrując kwestię eksportu w odniesieniu do regionu Województwa Świętokrzyskiego, należy zauważyć, że sprzedaż na rynki zagraniczne, prowadzona przez świętokrzyskie firmy, osiąga wartość jedną z najniższych w całym kraju. W przedziale czasowym od października 2013 roku do lutego bieżącego roku, tj. 2014, wyniosła około  794 861 000 PLN. Pod względem wartości prowadzonego eksportu Województwo Świętokrzyskie uzyskało przedostatni wynik w zestawieniu województw z całego kraju. Optymistycznym akcentem jest to, że coraz większy odsetek świętokrzyskich przedsiębiorców reprezentujących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Świętokrzyskiego, jest zainteresowana prowadzeniem działalności eksportowej. Coraz więcej firm świętokrzyskich z sektora MŚP chce eksportować, choć dostrzega wiele związanych z  tym trudności. Do najczęstszych są zaliczane:

 • ogromna konkurencja na zagranicznych rynkach,
 • rywalizacja z dużymi firmami, które mają większą możliwość oddziaływania na konkretną branżę np. poprzez bardziej rozbudowany marketing czy bardziej elastyczną politykę w zakresie kształtowania cen,
 • koszty związane z prowadzeniem działalności eksportowej

Rzeczywiście te elementy, wskazane przez świętokrzyskich przedsiębiorców, z pewnością stanowią bariery i trudności. Zwłaszcza w przypadku firm z sektora MŚP. Warto jednak z drugiej strony dostrzec szansę, jaką stwarza handel zagraniczny prowadzony przez przedsiębiorstwo. Do największych korzyści, które przynosi wdrożenie i rozwój eksportu, można zaliczyć:

 • możliwość zwiększenia sprzedaży, notowania wyższych przychodów i rozwój przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacja źródeł pozyskania przychodów, ze względu na nieograniczanie się do rynku krajowego,
 • impuls do rozwoju dla regionu, poprzez rozbudowę przedsiębiorstw, udoskonalanie technologii, stwarzanie nowych miejsc pracy.

Korzyści, które przynosi umiejętnie prowadzony eksport wydają się być bardzo interesujące zarówno dla świętokrzyskich firm oraz regionu Województwa Świętokrzyskiego. Aby te korzyści urzeczywistnić należy zniwelować bariery powstrzymujące przed wdrożeniem eksportu do działalności przedsiębiorstwa.

Jedną z możliwości niwelacji barier związanych z rozpoczęciem eksportu, które wskazali przedsiębiorcy ze Świętokrzyskiego, jest wykorzystanie wsparcia z Unii Europejskiej, która przekazuje bezzwrotne dotacje 2014-2020 na proces włączenia eksportu do działalności świętokrzyskich firm. Fundusze europejskie 2014-2020 na proces internacjonalizacji, czyli umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa, będą wydatkowane w Województwie Świętokrzyskim w ramach programu RPO WŚ 2014-2020. Jest to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Kwestie związane z  internacjonalizacją w RPO WŚ 2014-2020 będzie przedstawiać

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Środki europejskie 2014-2020 można będzie przeznaczyć na rozpoczęcie działalności eksportowej. Finansowanie eksportu będzie dotyczyło całego zakresu działań sprzyjających skutecznemu podjęciu sprzedaży na rynki zagraniczne i pozyskaniu tam klientów i kontrahentów.

Uściślając te działania, które będą objęte dofinansowaniem, bazując na Programie Operacyjnym Innowacyjna

Finansowe wsparcie będzie można otrzymać na różne działania, co pozwala na elastyczne zaplanowanie strategii eksportu i dopasowanie jej do swoich potrzeb

Finansowe wsparcie będzie można otrzymać na różne działania, co pozwala na elastyczne zaplanowanie strategii eksportu i dopasowanie jej do swoich potrzeb

Gospodarka 2007-2013 i działaniu Paszport do eksportu, to można przewidywać, że w ramach RPO WŚ 2014-2020 będzie można do nich zaliczyć:

 • Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
 • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
 • Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
 • Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych,
 • Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • Działania promocyjne i informacyjne.

Ścisłe wytyczne odnośnie tego, jakie wydatki będą objęte dofinansowaniem, zostaną podane w sposób precyzyjny wraz z ogłoszeniem pierwszych naborów, które powinny nastąpić za parę miesięcy.

Świętokrzyski eksport zwiększy znaczenie dzięki RPO WŚ 2014-2020

Ten program stanowić będzie bez wątpienia duży impuls, który pobudzi eksport w Województwie Świętokrzyskim. Jego realizacja w latach 2014-2020 pozwoli nie tylko na rozwój firm  w Województwie Świętokrzyskim, które zdecydowały się na prowadzenie eksportu. Umożliwi także pośrednio rozwój regionu Województwa Świętokrzyskiego i wzrost jego potencjału. Świętokrzyski Przedsiębiorco! Zachęcamy do działania, planowania przyszłego eksportu i oczekiwania na rozpoczęcie pierwszych naborów już niebawem! Oczywiście będziemy o nich informować na naszym Serwisie promocjaeskportu.pl