KUKE dla eksportu – wsparcie przedsiębiorców sprzedających za granicę

 KUKE Ubezpieczenia eksportu

KUKE udziela ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa

Prowadzenie firmy wiąże się niewątpliwe z ryzykiem. Obejmuje ono np. sytuacje,w  których przedsiębiorca zbywa swoje towary z opóźnionym terminem płatności. W dzisiejszych czasach ta forma rozliczeń transakcji handlowych jest stosowana coraz częściej, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Zawsze jednak istnieje wariant, że odbiorca towaru lub usługi nie ureguluje terminowo należności. Gdy ta sytuacja powtarza się cyklicznie, i to u różnych grup odbiorców, wówczas nawet najlepiej zarządzana firma może popaść w kłopoty finansowe

Problem ten dotyczy zwłaszcza firm z  sektora MŚP, które niejednokrotnie angażują cały swój kapitał w działalność eksportową czy krajową, ze względu na mniejsze rezerwy finansowe, niż w przypadku dużych przedsiębiorstw. Aby zabezpieczyć swoje interesy, to prowadząc sprzedaż na kredyt, warto skorzystać z ubezpieczenia handlowych należności czy też kredytów eksportowych, z których firma korzysta. Kwestiami tych ubezpieczeń zajmuje się w Polsce Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A., w skrócie KUKE S.A.. Działa ona od 1991 roku i stwarza możliwości prowadzenia bezpiecznej wymiany handlowej na rynku krajowym oraz zagranicznym. Jest to jedyny podmiot w Polsce, który udziela ubezpieczenia będące gwarantowane przez polski Skarb Państwa.

Przygotowanie większych kontraktów w eksporcie wiąże się ze znacznymi kosztami. Przy finansowaniu tych inwestycji bank może udzielić eksporterom wsparcia. Eksport może być finansowany przez:

a) kredyt dla dostawcy

b) kredyt dla nabywcy

Mogą one służyć do finansowania sprzedaży na rynki zagraniczne dóbr inwestycyjnych, kompletnego wykonywania obiektów, usług inwestycyjnych.

Eksporter, aby mieć możliwość skorzystania z tych kredytów musi dokonać ubezpieczenia należności eksportowych. Takie ubezpieczenie wpływa bardzo korzystnie na ocenę danej firmy z punktu widzenia instytucji udzielającej kredytu, czyli banku.

Działalność KUKE S. A.  koncentruje się zatem np. na:

 • udzielnie ubezpieczeniowych gwarancji przedsiębiorcom, także w zakresie kredytów eksportowych;
 • zajmowaniem się sprawami ubezpieczeń w zakresie  eksportu, które są zabezpieczane przez Skarb Państwa;
 • ubezpieczenie należności na rzecz przedsiębiorcy, które są do uregulowania po stronie kontrahentów z rynków zagranicznych, jak i krajowego;
 • czynna i bierna reasekuracja.

Cała działalność KUKE S. A. jest podporządkowana jej celowi statutowemu, który w najprostszy sposób można określić jako pomoc i wsparcie dla polskich eksporterów i oferowanych przez niech towarów/usług, co przyczyni się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

Kuke Ubezpieczenia eksportu

KUKE wspiera polskich eksporterów

Termin ubezpieczenie kredytu eksportowego jest dość szeroki i pod nim kryje się wiele produktów , do których możemy zaliczyć ubezpieczenie:

a) dla inwestycji zagranicznych dokonywanych przez polskie firmy;

b) leasingu;

c) dla kredytu nabywcy i dostawcy;

d) kredytu towarowego;

e) gwarancji;

f) dla ryzyka związanego  badaniem nowych rynków dla swoich produktów/usług.

Aby kontrakt eksportowy miał możliwość uzyskania ubezpieczenia w KUKE S. A. niezbędnym jest spełnienie przez niego odpowiednich wymagań. Należy do nich zaliczyć:

 1. ubezpieczenie dotyczy sprzedaży na rynek zagraniczny polskich usług i towarów w ujęciu odpowiednich przepisów tj.  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1995 roku. Dotyczy ono minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy. (Dz. U. nr 75 poz. 376).
 2. Zastosowanie degresywnej metody obliczania odsetek.
 3. Kredyty eksportowe związane ze sprzedażą towarów lub realizacją usług z okresem spłaty minimum 2 lata lub więcej (nie dotyczy kredytów na eksport artykułów rolnych i wojskowego sprzętu).
 4. Płatność lub zaliczka wynosząca nie mniej niż 15% wartości umowy, regulowana przy dostawie.
 5. Pozostała kotwa musi być płacona (85%) w ratach. Muszą być one spłacane regularnie.

Paleta rodzajów ubezpieczeń oferowanych przez KUKE S.A jest szeroka. Przykładowo możemy w niej wyróżnić takie rodzaje ubezpieczeń, jak:.:

 • Polisa na Wschód – ubezpieczenie dla należności finansowych firm sprzedających do krajów wschodnich np. Białoruś, Ukraina, Rosja;
 • Polisa indywidualna -ubezpieczenie dla kontraktu jednorazowego realizowanego  kredycie o okresie spłaty poniżej dwóch lat, gdy transakcja dokonywana jest na rynku o podwyższonym politycznym ryzyku;
 • Pakiet -ubezpieczenie dla należności od nabywców produktów. usług na rynku krajowym, jak i międzynarodowym;
 • Europolisa -ubezpieczenie dla małych firm, które wchodzą z działalnością na rynek krajowy oraz europejski, z wyjątkiem krajów: Ukraina, Białoruś, Rosja.

Warto też przeanalizować korzyści dla przedsiębiorcy, które wynikają  z ubezpieczenia kredytu przy działaniu w handlu zagranicznym. Możemy do nich zaliczyć:

 1. Komfort zarządzania – optymalizacja w podejmowaniu decyzji, mniejsze ryzyko doboru odbiorcy na rynku zagranicznym oraz łatwiejsze negocjacje z bankiem. Ubezpieczenie może wyrównać bankowi ewentualne straty
 2. Obniżenie kosztów- koszt ubezpieczenia jest traktowany jako koszt uzyskania przychodu, co przekłada się na niższy podatek. Ponadto firma unika kosztownych analiz finansowych sowich kontrahentów, a w razie trudności firma, sprzedająca polisę, zajmuje się windykacją należności.
 3. Lepsza płynnosć i większy zysk – ubezpieczenie pozwala zmniejszyć prognozowane rezerwy na straty, które mogą wynikać np.  ze zmian kursów walut czy ryzyka zmian stóp procentowych.  Są to aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę przy prowadzeniu eksportu, lecz których nie sposób się całkowicie przewidzieć.

Podsumowanie

KUKE S.A. jest głównym graczem na polskim rynku w kategoriach ubezpieczeń kredytów eksportowych i jedynym, w którym gwarantem jest Skarb Państwa.

Oferta ubezpieczeń kredytów eksportowych KUKE S .A. pozytywnie oddziałuje na polski eksport, wspierając polskich przedsiębiorców w tej formie prowadzenia działalności. Jest to istotne z punktu widzenia  eksporterów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP), gdyż dzięki ubezpieczeniu stają się bardziej konkurencyjni na rynkach zagranicznych. Mogą obniżyć koszty, zmniejszyć ryzyko i podejmować bardziej optymalne decyzje, co pozwoli na rozwój ich przedsiębiorczości.

Artykuł na podstawie wpisu z Serwisu Rozwójeksportu.pl