Dotacje na internacjonalizacje w PO Polska Wschodnia 2014-2020

Dotacje na internacjonalizacje

Fundusze europejskie pomogą wejść na ścieżkę do eksportu

Regionalny Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020) jest to program, którego adresatem jest tzw, Makroregion Polska Wschodnia, w skład którego wchodzą m. in. województwo podkarpackie i świętokrzyskie. W jego ramach przewidziane jest wsparcie dotacjami eksportu podkarpackich i świętokrzyskich firm. Wejście na rynki zagraniczne daje przedsiębiorstwu wiele korzyści. Jednak, aby eksport mógł rozwinąć firmę musi być w przemyślany sposób wdrożony, według wcześniej opracowanej strategii. Takim podstawowym dokumentem związanym z internacjonalizacją działalności firmy jest plan rozwoju eksportu, który wytycza kolejne etapy we wprowadzeniu sprzedaży na rynki zagraniczne. Wsparcie będzie w dużej mierze skierowane do przedsiębiorców, którzy rozpoczynają eksport. Dotacje na internacjonalizacje dostępne będą w ramach

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Ma skłonić przedsiębiorstwa m. in. z Podkarpacia i Świętokrzyskiego do zwiększenia aktywności na rynkach zagranicznych, czyli wdrażania eksportu przez firmy z  tych regionów. Fundusze europejskie pomogą przezwyciężyć trudności związane z niemożnością rozpoczęcia eksportu. W głównej mierze jest to brak strategii rozpoczęcia internacjonalizacji. Aby myśleć w ogóle o wdrożeniu strategii, najpierw trzeba ją mieć. W przypadku eksportu jest to, jak wyżej już wspomniano, plan rozwoju eksportu.

Dotacje na internacjonalizacje będą ukierunkowane w tym działaniu  na:

 • Etap I – usługi o charakterze doradczym. Ten etap umożliwi dofinansowanie np. zlecenia opracowania planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa;
 • Etap II – usługi doradcze, zakup oprogramowanie, organizacje misji i targów. Ten etap zawiera działania umożliwiające wdrożenie planu rozwoju eksportu, czyli niezbędne do jego wykonania.

Takie wykorzystanie unijnego wsparcia pomoże  w opracowaniu profesjonalnego, merytorycznego planu rozwoju eksportu przez firmę zewnętrzną, która się w tym zakresie specjalizuje i jest w  stanie zaproponować nowe rozwiązania, niedostrzegane z punktu widzenia przedsiębiorcy, ze względu na stosowanie już sprawdzonych, pewnych schematów, które nie muszą mieć jednak przełożenia na rynki zagraniczne, mające swoją specyfikę. A następnie go skutecznie zrealizować poprzez promocję firmy w różnego rodzajach misjach i targach, na których może nawiązać kontakty handlowe  z klientami i kontrahentami.

Nabór planowany jest na I kwartał 2016 roku. Zatem warto pomyśleć już dziś i przygotować plan rozwoju eksportu, aby po ogłoszeniu aplikacji zdążyć ze złożeniem wniosku z całą wymaganą dokumentacją.

Te działania na które można dostać dofinansowanie, ujęte powyżej  w konkretne przykłady, bardziej drobiazgowo opisuje „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020″ (*). Charakteryzuje typy projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, co przedstawiono poniżej:

„W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:
I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie
 • identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań,
 • projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji

Dotacje na internacjonalizacje. Ile można otrzymać?

W działaniu opisanym w  dzisiejszym wpisie przewiduje się maksymalną wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie:

 • 50 000 zł – I etap
 • 500 000 zł – II etap

Natomiast maksymalny poziom wsparcia wydatków uznanych za kwalifikowalne wynosi 80% i jest jednakowy dla obu etapów.

80% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – co to oznacza?

Załóżmy, że przedsiębiorca z Podkarpacia czy Świętokrzyskiego zleci wykonanie Planu Rozwoju Eksportu zewnętrznej firmie doradczej. Koszt tej usługi wynosi (szacunkowo przyjęte) 14 000 zł. Dotacje na internacjonalizacje pokryją 11 200 zł kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę. Z własnej kieszeni wykłada jedynie 2 800 zł i  ma w ręce kompleksowy projekt wejścia na rynki zagraniczne.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku organizacji misji czy targów, niezbędnych z  punktu widzenia planu rozwoju eksportu przedsiębiorcy, a objętych wsparciem ze środków unijnych w drugim etapie. w przypadku targów jest to znacznie wyższy koszt, dlatego suma możliwa do otrzymania w drugim etapie jest, aż 10-krotnie większa. Przykładowo całkowity koszt udziału w targach wynosi (przykładowo)  60 000 zł. Unijna refundacja  w tym przypadku wyniesie  48 000 zł ( 80% z kwoty 60 000 zł). Targi są to drogie działania, ale bardzo skuteczne  z punktu widzenia potencjalnych kontaktów handlowych, rozpoznania konkurencji i bezcennego doświadczenia, które  z przyszłości zaprocentuje. Natomiast misje są znacznie tańsze, a także stwarzają możliwość rozpoznania planowanego rynku docelowego na jego obszarze. Hipotetycznie trzeba liczyć około 3 000 zł za misję gospodarczą i znów 80% kosztów zwraca Unia Europejska. Warto takie doświadczenia (udział w targach i misjach) zdobywać z pomocą unijnych dotacji.

Analogicznie jest w  przypadku każdego wydatku kwalifikowalnego w działaniu 1.2 w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

Dotacje na internacjonalizacje – naprawdę warto!

Warto wykorzystać możliwość, jaką są unijne dotacje na eksport w ramach PO PW 2014-2020 dla podkarpackich i świętokrzyskich firm.

Nasza firma specjalizuje się w planach rozwoju eksportu oraz innych usługach doradczych w zakresie eksportu, a także organizacji misji na rynki zagraniczne. Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.

(*) (www.polskawschodnia.gov.pl)